United States 35,667 View Records Pennsylvania 30,003 View Records Philadelphia 14,729 View Records Philadelphia (Pa.) 5,110 View Records New Jersey 4,149 View Records Penn 3,734 View Records Great Britain 3,053 View Records New York (State) 2,624 View Records Massachusetts 2,468 View Records Virginia 2,411 View Records Maryland 1,701 View Records Canada 1,551 View Records Delaware 1,386 View Records England 1,311 View Records North Carolina 1,195 View Records New York (N.Y.) 1,102 View Records Ohio 893 View Records France 883 View Records Bucks County (Pa.) 880 View Records New York 877 View Records America 843 View Records Connecticut 811 View Records Berks County (Pa.) 717 View Records South Carolina 706 View Records California 700 View Records Chester County (Pa.) 699 View Records Germany 689 View Records North America 685 View Records New England 666 View Records Southern States 659 View Records Mass 618 View Records Kentucky 612 View Records Montgomery County (Pa.) 594 View Records New Hampshire 569 View Records Boston 568 View Records Ireland 560 View Records Washington (D.C.) 548 View Records Illinois 530 View Records Georgia 526 View Records Lancaster County (Pa.) 522 View Records Europe 503 View Records Bucks County 475 View Records Maine 454 View Records Tennessee 449 View Records Chester County 447 View Records Berks County 428 View Records Rhode Island 425 View Records Scotland 418 View Records Poland 409 View Records Ukraine 398 View Records Africa 386 View Records York County (Pa.) 362 View Records Allegheny County (Pa.) 360 View Records West Virginia 353 View Records Northampton County (Pa.) 343 View Records Delaware County (Pa.) 335 View Records Soviet Union 331 View Records Lancaster County 312 View Records Suffolk Co 312 View Records Somerset County (Pa.) 298 View Records Luzerne County (Pa.) 296 View Records Chicago (Ill.) 292 View Records Texas 291 View Records Wisconsin 291 View Records Pittsburgh 285 View Records Louisiana 273 View Records London 269 View Records West (U.S.) 269 View Records Northumberland County (Pa.) 268 View Records Pittsburgh (Pa.) 268 View Records Italy 258 View Records Michigan 248 View Records Vermont 247 View Records Minnesota 245 View Records Burlington County (N.J.) 244 View Records Montgomery County 240 View Records Cumberland County (Pa.) 239 View Records Indiana 235 View Records Dauphin County (Pa.) 233 View Records Reading 233 View Records Cumberland County 228 View Records Boston (Mass.) 227 View Records Kansas 225 View Records Missouri 223 View Records Baltimore 221 View Records Franklin County (Pa.) 213 View Records Luzerne County 213 View Records Middlesex Co 213 View Records Philadelphia Metropolitan Area 211 View Records Somerset County 210 View Records Bedford County (Pa.) 206 View Records York County 201 View Records China 199 View Records Lebanon County (Pa.) 199 View Records Lithuania 199 View Records Mexico 198 View Records Washington County (Pa.) 197 View Records Salem County (N.J.) 195 View Records Florida 191 View Records Reading (Pa.) 189 View Records