United States 35,543 View Records Pennsylvania 29,910 View Records Philadelphia 14,677 View Records Philadelphia (Pa.) 5,079 View Records New Jersey 4,139 View Records Penn 3,734 View Records Great Britain 3,051 View Records New York (State) 2,616 View Records Massachusetts 2,454 View Records Virginia 2,405 View Records Maryland 1,692 View Records Canada 1,550 View Records Delaware 1,381 View Records England 1,311 View Records North Carolina 1,195 View Records New York (N.Y.) 1,097 View Records Ohio 890 View Records France 882 View Records Bucks County (Pa.) 875 View Records New York 871 View Records America 843 View Records Connecticut 811 View Records Berks County (Pa.) 717 View Records South Carolina 705 View Records California 698 View Records Chester County (Pa.) 697 View Records Germany 686 View Records North America 685 View Records New England 662 View Records Southern States 658 View Records Mass 618 View Records Kentucky 611 View Records Montgomery County (Pa.) 593 View Records New Hampshire 569 View Records Boston 560 View Records Ireland 559 View Records Washington (D.C.) 545 View Records Illinois 529 View Records Georgia 525 View Records Lancaster County (Pa.) 522 View Records Europe 501 View Records Bucks County 472 View Records Maine 454 View Records Tennessee 448 View Records Chester County 446 View Records Berks County 428 View Records Rhode Island 424 View Records Scotland 418 View Records Poland 409 View Records Ukraine 398 View Records Africa 385 View Records York County (Pa.) 362 View Records Allegheny County (Pa.) 360 View Records West Virginia 353 View Records Northampton County (Pa.) 343 View Records Delaware County (Pa.) 335 View Records Soviet Union 331 View Records Lancaster County 312 View Records Suffolk Co 312 View Records Somerset County (Pa.) 298 View Records Luzerne County (Pa.) 295 View Records Chicago (Ill.) 292 View Records Texas 291 View Records Wisconsin 289 View Records Pittsburgh 284 View Records Louisiana 272 View Records London 269 View Records Northumberland County (Pa.) 268 View Records Pittsburgh (Pa.) 268 View Records West (U.S.) 268 View Records Italy 257 View Records Michigan 248 View Records Vermont 247 View Records Burlington County (N.J.) 244 View Records Minnesota 244 View Records Cumberland County (Pa.) 239 View Records Montgomery County 239 View Records Dauphin County (Pa.) 233 View Records Reading 233 View Records Indiana 232 View Records Cumberland County 228 View Records Kansas 225 View Records Missouri 223 View Records Boston (Mass.) 220 View Records Baltimore 219 View Records Franklin County (Pa.) 213 View Records Middlesex Co 213 View Records Luzerne County 212 View Records Philadelphia Metropolitan Area 211 View Records Somerset County 210 View Records Bedford County (Pa.) 206 View Records York County 201 View Records Lebanon County (Pa.) 199 View Records Lithuania 199 View Records China 198 View Records Mexico 197 View Records Washington County (Pa.) 197 View Records Salem County (N.J.) 193 View Records Florida 189 View Records Reading (Pa.) 189 View Records